Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
  W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkownikуw serwisu internetowego pila.kapucyni.pl oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisуw prawa, administrator serwisu, publikuje dokument, w którym wyjaśnia i informuje o sposobie, w jakim dane przekazane przez użytkownikуw (zwanych dalej „Użytkownikami”) serwisu internetowego pila.kapucyni.pl (zwanego dalej „Serwisem”) są gromadzone, przetwarzane i zabezpieczane. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Gromadzenie i przetwarzanie danych
  Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) udostępnionych przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu jest Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Antoniego z Padwy i Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynуw, ul. Ludowa 20, 64-920 Piła, zwana danej Administratorem.
  Administrator przetwarza dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Administrator zapewnia Użytkownikom korzystanie z serwisu w sposób anonimowy, nie wymaga i nie udostępnia możliwości rejestracji Użytkownikуw w Serwisie.
  Administrator gromadzi informacje dotyczące interakcji Użytkownikуw z Serwisem, treściami i usługami, w tym: informacje zawierające datę, czas wizyty, numer IP urządzenia, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności Serwisu, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Serwisu oraz dostosowywanie go do potrzeb Użytkownika. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych
  Dane Użytkownikуw przetwarzane są w następujących celach:
  • prowadzenia pomiaru aktywności na stronie i ulepszania treści oraz usług Serwisu,
  • publikowania w serwisie danych osobowych osуb będących członkami wspólnoty zakonnej w celach informacyjnych
  • publikowania w serwisie danych osobowych osуb liderуw wspólnot religijnych gromadzących się przy parafii
  • publikowania w serwisie danych osobowych osуb pełniących przy parafii różne funkcje wymagające podawania ich danych kontaktowych publicznie
  • zapisu za pośrednictwem formularzy kontaktowych do uczestnictwa w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przy parafii W zakresie, w jakim dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu prowadzenia pomiaru oraz ulepszania treści oraz usług podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  W zakresie publikowania w serwisie danych osobowych osуb będących członkami wspólnoty zakonnej w celach informacyjnych, liderуw wspólnot religijnych gromadzących się przy parafii oraz osуb pełniących przy parafii różne funkcje podstawą prawną przetwarzania danych są zgody na publikację pozyskane od tych osуb.
  W zakresie zapisu za pośrednictwem formularzy kontaktowych do uczestnictwa w różnego rodzaju przedsięwzięciach organizowanych przy parafii, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez użytkownika podczas korzystania z formularza.
 4. Udostępnianie danych
  Co do zasady Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych Użytkownikуw, za wyjątkiem sytuacji, w których Administrator posiada ku temu podstawę prawną, a także na żądanie podmiotów uprawnionych.
  Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione na żądanie organуw ścigania lub innych podmiotów uprawnionych do takiego dostępu na podstawie przepisуw prawa, w szczególności, kiedy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu lub praw innych Użytkownikуw.
  Dostęp do danych Użytkownika mogą uzyskiwać podmioty, z których usług korzysta Administrator w celu dostarczania usług Użytkownikom (np. podmioty zapewniające hosting Serwisu, administrujące Serwisem oraz świadczące usługi IT na rzecz Administratora). W takich przypadkach Administrator zawarł z tymi podmiotami stosowne umowy, których przedmiotem jest powierzenie przetwarzania danych w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zabezpieczenie danych Użytkownikуw przez dostępem osуb nieuprawnionych. Lista ww. podmiotów znajduje się w załączniku nr 2 niniejszego dokumentu.
  Administrator może ujawniać anonimowe zestawienia zbiorcze oraz zestawienia statystyczne dotyczące np. liczby osуb odwiedzających Serwis. Dane te jednak nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników i nie stanowią danych osobowych. 
 5. Prawa użytkownika
  Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ramach Serwisu:
  1) Prawo dostępu do danych osobowych: na wniosek Użytkownika Administrator potwierdzi, jakie dane osobowe Użytkownika przetwarza oraz dostarczy mu kopię tych danych.
  2) Prawo do sprostowania danych osobowych: W przypadku, w którym dane osobowe Użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne, Użytkownik może żądać od Administratora ich sprostowania lub uzupełnienia.
  3) Prawo do usunięcia danych osobowych: W pewnych sytuacjach Użytkownik może domagać się od Administratora usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Administratora (np. kiedy dane są już zbędne do świadczenia usług przez Administratora).
  4) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać od Administratora czasowego wstrzymania przetwarzania jego danych. Pomimo ograniczenia przetwarzania Administrator nadal będzie uprawniony do przechowywania danych osobowych.
  6) Prawo żądania przeniesienia danych osobowych: w określonych sytuacjach (np. w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody) Użytkownik ma również prawo do otrzymania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, aby przekazać te dane innemu administratorowi.
  7) Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania przez Administratora jego danych osobowych, kiedy:
  • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu swojego lub podmiotu trzeciego, z wyjątkiem sytuacji w których interesy te okażą się nadrzędne wobec interesуw, praw i wolności Użytkownika,
  • dane Użytkownika przetwarzane są w celach marketingu bezpośredniego,
  • przetwarzanie obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec Użytkownika, w tym profilowanie, a dane te są możliwe do zidentyfikowania i powiązania z Użytkownikiem.
 6. Okres przechowywania danych
  Administrator przechowuje dane osobowe Użytkownikуw jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celуw, dla których dane zostały zebrane. Po tym czasie dane są usuwane lub anonimizowane w taki sposób, iż nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Dane osobowe mogą być przechowywane dłużej, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisуw prawa lub jest to konieczne dla obrony lub dochodzenia przez Administrator roszczeń w stosunku do Użytkownikуw. 
 7. Polityka „cookies” i innych mechanizmów automatycznego przechowywania danych na urządzeniach końcowych użytkownika lub przekazywanych przez użytkownika automatycznie
  1) Pliki cookies używane w Serwisie.
  Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, tak jak robią to prawie wszystkie witryny internetowe. Pliki cookies to małe pliki tekstowe umieszczane na komputerze lub telefonie komórkowym podczas przeglądania stron internetowych.
  Nasze pliki cookies pomagają nam:
  • usprawniać naszą stronę, aby działała zgodnie z oczekiwaniami Użytkownikуw,
  • zapamiętać ustawienia podczas wizyt Użytkownikуw i między wizytami,
  • poprawiać prędkość i bezpieczeństwo strony,
  • umożliwiać udostępnianie stron w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook,
  • nieustannie ulepszać naszą stronę internetową dla Ciebie,
  Nie używamy plików cookies do:
  • gromadzenia wszelkich danych osobowych (bez Twojej wyraźnej zgody),
  • zbierania jakichkolwiek poufnych informacji (bez Twojej wyraźnej zgody),
  • przekazywania danych umożliwiających identyfikację osobom trzecim.
  2) Więcej o stosowanych przez nas plikach cookies:
  Udzielanie nam zgody na używanie plików cookies
  Jeśli ustawienia twojego oprogramowania (twojej przeglądarki), którego używasz do przeglądania tej strony, są dostosowane tak, aby akceptować pliki cookies, i wchodząc na naszą stronę internetową nie zmienisz tych ustawień, oznacza to, że akceptujesz stosowane przez nas pliki Cookies. Jeśli chcesz usunąć lub nie używać plików cookies z naszej strony, możesz dowiedzieć się, jak to zrobić poniżej, jednak może to oznaczać, że nasza strona nie będzie działać tak, jak byś tego oczekiwał.
  W naszej witrynie stosujemy następujące pliki cookies:
  • Pliki cookies funkcji witryny (nasze własne pliki cookies): używamy plików cookies, aby nasza strona działała poprawnie. Mechanizmy naszej strony oparte o pliki cookies to: zapamiętywanie, czy zaakceptowałeś nasze warunki dot. plików cookies i polityki prywatności.
  • Pliki cookies stron trzecich stosowane w naszej witrynie:  Nasza strona, podobnie jak większość stron internetowych, obejmuje funkcje dostarczane przez strony trzecie.
  Nasza strona zawiera następujące pliki cookies stron trzecich:
  Używamy plików cookies do tworzenia statystyk odwiedzin, takich jak liczba osуb, które odwiedziły naszą stronę, rodzaj technologii jakiej używają (np. Mac lub Windows, które pomaga określić, kiedy nasza strona nie działa tak, jak powinna dla poszczególnych technologii), jak długo spędzają czas na stronie, na jakie strony patrzą itp. Pomaga nam to stale ulepszać naszą stronę. Te tak zwane programy „analityczne” informują nas również anonimowo, w jaki sposób ludzie trafili na tę stronę (np. z wyszukiwarki lub z Facebooka).
  Wyłączanie plików cookies:
  Zazwyczaj można wyłączyć pliki cookies, dostosowując ustawienia przeglądarki, aby nie akceptować plików cookies. Może to jednak ograniczyć funkcjonalność naszych i dużej części światowych stron internetowych, ponieważ pliki cookies są standardową częścią większości nowoczesnych witryn internetowych. Możesz także wykorzystać tzw. tryb incognito dostępny w większości przeglądarek internetowych.