Formularz zgłoszeniowy

Wyślij swoje zgłoszenie

Aby rozpocząć dwuletni cykl przygotowań do sakramentu bierzmowania wypełnij formularz zgłoszeniowy w Internecie klikając na poniższy link. Zapisy do końca września 2023 r. 

(Nie dotyczy to kandydatów grupy starszej będących już na II roku przygotowania.)

Terminy spotkań

Terminy spotkań grup przygotowania do bierzmowania

 

Grupa starsza - II rok przygotowania - spotkania:

· 12 IX 2023 – wtorek g. 19.30 - spotkanie w kościele dla kandydatów do bierzmowania wraz z rodzicami 

· 19 IX 2023 - wtorek - godzina 18.00 - rozpoczęcie kursu Alfa dla bierzmowanych grupy starszej - dom katechetyczny

 

Grupa młodsza - I rok przygotowania - spotkania: 

· 10 X 2023 - wtorek - g. 19.30 w kościele - pierwsze spotkanie organizacyjne dla kandydatów do bierzmowania (grupa młodsza) wraz z rodzicami 

· 17-18 X 2023 - rozpoczęcie spotkań w małych grupkach 

 

Uczestnictwo w spotkaniach jest obowiązkowe. Wielokrotna nieobecność na spotkaniu będzie skutkowała przełożeniem terminu bierzmowania na kolejny rok.

 

Przygotowanie do bierzmowania - rok drugi

Szanowni rodzice, opiekunowie młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.

Młodzież ukończyła pierwszy rok przygotowania, przed nimi drugi, bezpośredni czas przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. 

W tym nadchodzącym roku jako przygotowanie proponujemy młodzieży z samego początku roku szkolnego Kurs Alfa. Rozpocznie się on po wakacjach, w połowie września. Będzie to 11 spotkań w cyklu cotygodniowym (jedno spotkanie w tygodniu). Mniej więcej w połowie tego czasu będzie wspólny weekend na parafii 20 - 22 X 2023. Ten czas i spotkania stawiają sobie za cel bliższe spotkanie się z Jezusem Chrystusem oraz życie w wolności bez uzależnień. Poprzednie lata i doświadczenia pokazują, że młodzież była zadowolona z tej formy spotkań. Każde spotkanie zawsze składa się z dwóch części: katecheza lub film będący formą katechezy oraz część kulinarna – forma kolacji. 

Po zakończeniu kursu Alfa będziemy kontynuowali spotkania z młodzieżą w małych grupach oraz w kościele. Szczegóły, terminy i koszty będą podane na początku roku szkolnego. Wszystkie informacje podajemy na bieżąco również na naszej stronie internetowej. 

 

Archiwum spotkań 2022/2023

O sakramencie

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285 i następne)

Kwestie organizacyjno-prawne 

• Przygotowanie do bierzmowania to przede wszystkim zaproszenie do nawiązani głębszej osobistej relacji z Jezusem poprzez regularną codzienną modlitwę, uczestnictwo w cotygodniowej Eucharystii w kościele, regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz lekturę Słowa Bożego. Kandydaci do bierzmowania przygotowują się również do przyjęcia tego sakramentu poprzez uczestnictwo w spotkaniach dla bierzmowanych organizowanych w kościele jak również w małych grupach. Wielokrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach wiąże się z przesunięciem daty przyjęcia sakramentu na kolejny rok.

Osoby rozpoczynające przygotowanie do bierzmowania proszone są o wypełnienie w Internecie formularza zgłoszeniowego, do którego link znajduje się na tej stronie oraz rozpoczęcie regularnego uczestnictwa w spotkaniach przygotowujących do sakramentu zarówno w małych grupkach jak i w spotkaniach w kościele. 

• Do sakramentu bierzmowania w naszej parafii mogą przystąpić osoby przynależące do naszej parafii (tzn. mieszkające na terenie parafii św. Antoniego).

Osoby spoza parafii, przynależące do innej parafii są proszone o dostarczenie pisemnego pozwolenia od proboszcza swojej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w innej parafii. Aby uzyskać takie pozwolenie, należy udać się do kancelarii parafialnej swojej parafii i poprosić o taki dokument.

• Kandydaci do bierzmowania, którzy zostali ochrzczeni w parafii św. Antoniego są proszeni o podanie daty chrztu.

• Osoby, które nie zostały ochrzczone w parafii św. Antoniego w Pile, są proszone o dostarczenie świadectwa chrztu. Aby uzyskać świadectwo chrztu należy udać się do parafii chrztu, do kancelarii parafialnej i poprosić o takie zaświadczenie.

• Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się na dwa lata przed przyjęciem sakramentu i zaczyna się w 8 klasie szkoły podstawowej.

Osoby dorosłe pragnące przygotować się do sakramentu bierzmowania proszone są o osobiste zgłoszenie się do prowadzących przygotowanie, w celu omówienia kwestii organizacyjnych.

Kontakt z prowadzącymi

Prowadzący

Za przygotowanie do bierzmowania odpowiedzialni są:

br. Michał Draus OFMCap & br. Paweł Teperski OFMCap 

Kontakt z prowadzącymi poprzez wiadomość e-mail.

 
Nadawca 
E-mail 
Wiadomość 
    

RODO

Klauzula informacyjna

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 „Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia rzymskokatolicka św. Antoniego w Pile, ul. Ludowa 20.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia i weryfikacji Pani/Pana udziału w cyklu spotkań w ramach przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, organizowanych przez Administratora. 

3) Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez Administratora osoby prowadzące cykl spotkań w ramach przygotowania do bierzmowania oraz upoważnieni przez Administratora pracownicy Parafii. Pani/Pana imię i nazwisko będzie ponadto zamieszczone na liście uczestników cyklu spotkań, która będzie dostępna dla wszystkich uczestników tego cyklu spotkań. Inne Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane pozostałym uczestnikom cyklu spotkań.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w celu zapewnienia możliwości ponownego wydania potwierdzenia udziału w przygotowaniu do bierzmowania.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją cyklu spotkań przygotowujących do bierzmowania. Konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożność udziału w przygotowaniu.

10)  Wyraża Pan/Pani dobrowolną zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, umożliwiających kontakt z prowadzącymi w toku przygotowań do sakramentu bierzmowania. 

11) Wyraża Pan/Pani również dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata w postaci wizerunku w formie wizualnej lub audiowizualnej wykonanej podczas bierzmowania przez podmiot wybrany przez administratora. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie, przetwarzanie oraz obróbkę wizerunku w celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w parafialnych periodykach informacyjnych, internetowym profilu społecznościowym parafii lub stronie internetowej parafii.