Formularz zgłoszeniowy

Wyślij swoje zgłoszenie

Aby wziąć udział w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania wypełnij formularz zgłoszeniowy w Internecie klikając na poniższy link

(Nie dotyczy to kandydatów grupy starszej będących już na II roku przygotowania.)

Terminy spotkań

Terminy spotkań grup przygotowania do bierzmowania


Grupa starsza – II rok przygotowania

Grupa młodsza – I rok przygotowania

 

Grupa starsza - spotkania:

·      16-17 V – spotkania w grupkach 

·      30-31 V – spotkania w grupkach (rozmowa) 

·      2-3 VI – Kurs Filip / rekolekcje 

·      6 VI – kościół – próba generalna

·      13 VI – kościół – sakrament bierzmowania

 

Grupa młodsza - spotkania: 

·      23 V- spotkanie w kościele 

·      6-7 VI – spotkania w grupkach (odwołane - bal szkolny na zakończenie szkoły) 

Spotkanie po wakacjach: 

połowa września 2023 - rozpoczęcie Kursu Filip. Spotkania co tydzień przez 11 tygodni.  

Dalej od grudnia spotkania w grupkach i w kościele. 

 

Uczestnictwo w spotkaniach jest obowiązkowe. Wielokrotna nieobecność na spotkaniu będzie skutkowała wykreśleniem z listy kandydatów.

13 Czerwca 2023 - wtorek, odpust parafialny św. Antoniego - sakrament bierzmowania dla grupy starszej, która ukończyła cykl przygotowania.

Archiwum spotkań 

O sakramencie

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. (Katechizm Kościoła Katolickiego nr 1285 i następne)

Kwestie organizacyjno-prawne 

• Przygotowanie do bierzmowania to przede wszystkim zaproszenie do nawiązani głębszej osobistej relacji z Jezusem poprzez regularną codzienną modlitwę, uczestnictwo w cotygodniowej Eucharystii w kościele, regularne przystępowanie do sakramentu pokuty i pojednania oraz lekturę Słowa Bożego. Kandydaci do bierzmowania przygotowują się również do przyjęcia tego sakramentu poprzez uczestnictwo w spotkaniach dla bierzmowanych organizowanych w kościele jak również w małych grupach. Wielokrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach wiąże się z przesunięciem daty przyjęcia sakramentu na kolejny rok.

Osoby rozpoczynające przygotowanie do bierzmowania proszone są o wypełnienie w Internecie formularza zgłoszeniowego, do którego link znajduje się na tej stronie.

• Do sakramentu bierzmowania w naszej parafii mogą przystąpić osoby przynależące do naszej parafii (tzn. mieszkające na terenie parafii św. Antoniego).

Osoby spoza parafii, przynależące do innej parafii są proszone o dostarczenie pisemnego pozwolenia od proboszcza swojej parafii na przyjęcie sakramentu bierzmowania w innej parafii. Aby uzyskać takie pozwolenie, należy udać się do kancelarii parafialnej swojej parafii i poprosić o taki dokument.

• Kandydaci do bierzmowania, którzy zostali ochrzczeni w parafii św. Antoniego są proszeni o podanie daty chrztu.

• Osoby, które nie zostały ochrzczone w parafii św. Antoniego w Pile, są proszone o dostarczenie świadectwa chrztu. Aby uzyskać świadectwo chrztu należy udać się do parafii chrztu, do kancelarii parafialnej i poprosić o takie zaświadczenie.

• Przygotowanie do bierzmowania rozpoczyna się na dwa lata przed przyjęciem sakramentu i zaczyna się w 8 klasie szkoły podstawowej.

Osoby dorosłe pragnące przygotować się do sakramentu bierzmowania proszone są o osobiste zgłoszenie się do prowadzących przygotowanie, w celu omówienia kwestii organizacyjnych.

Kontakt z prowadzącymi

Prowadzący

Za przygotowanie do bierzmowania odpowiedzialni są:

br. Michał Draus OFMCap & br. Paweł Teperski OFMCap 

Kontakt z prowadzącymi poprzez wiadomość e-mail.

 
Nadawca 
E-mail 
Wiadomość 
    

RODO

Klauzula informacyjna

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania

Zgodnie z art. 13 RODO oraz art. 8 „Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele Katolickim” wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Parafia rzymskokatolicka św. Antoniego w Pile, ul. Ludowa 20.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia i weryfikacji Pani/Pana udziału w cyklu spotkań w ramach przygotowaniu do sakramentu bierzmowania, organizowanych przez Administratora. 

3) Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnione przez Administratora osoby prowadzące cykl spotkań w ramach przygotowania do bierzmowania oraz upoważnieni przez Administratora pracownicy Parafii. Pani/Pana imię i nazwisko będzie ponadto zamieszczone na liście uczestników cyklu spotkań, która będzie dostępna dla wszystkich uczestników tego cyklu spotkań. Inne Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane pozostałym uczestnikom cyklu spotkań.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat w celu zapewnienia możliwości ponownego wydania potwierdzenia udziału w przygotowaniu do bierzmowania.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.  

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z realizacją cyklu spotkań przygotowujących do bierzmowania. Konsekwencją niepodania tych danych będzie niemożność udziału w przygotowaniu.

10)  Wyraża Pan/Pani dobrowolną zgodę na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, umożliwiających kontakt z prowadzącymi w toku przygotowań do sakramentu bierzmowania. 

11) Wyraża Pan/Pani również dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata w postaci wizerunku w formie wizualnej lub audiowizualnej wykonanej podczas bierzmowania przez podmiot wybrany przez administratora. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie i powielanie, przetwarzanie oraz obróbkę wizerunku w celu zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w parafialnych periodykach informacyjnych, internetowym profilu społecznościowym parafii lub stronie internetowej parafii.